Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
JaJa Import en Export B.V. is gevestigd te 4817 ZB Breda aan de Heusing 13
Deze algemene voorwaarden zijn op 0-01-1996 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant te Breda onder nummer 3054.
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen JaJa Import en Export B.V. en een koper waarop JaJa Import en Export B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 2. Offertes
De door JaJa Import en Export B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
JaJa Import en Export B.V. is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering , zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten,
verschuldigd zijn.
Artikel 4. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper JaJa Import en Export B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 5. Deelleveringen
Het is JaJa Import en Export B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet, indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is JaJa Import en Export B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 6. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is JaJa Import en Export B.V. er verantwoordelijk voor, dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen, die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land, waar de zaken moeten worden gebruikt,
indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland ook melding is gemaakt.
Ook alle andere technische eisen, die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.
Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door JaJa Import en Export B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat
zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van JaJa Import en Export B.V. op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan JaJa Import en Export B.V. omstandigheden ter kennis komen, die JaJa Import en Export B.V. goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien JaJa Import en Export B.V. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is JaJa Import en Export B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van JaJa Import en Export B.V. schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan JaJa Import en Export B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk
en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is JaJa B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 9. Garantie
1. JaJa Import en Export B.V. garandeert, dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal-, of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen, indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet, indien schade het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door of namens de koper, of door een ander, of indien de schade het gevolg is van gebreken, ontstaan door krachten van buitenaf.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. De door JaJa Import en Export B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van JaJa B.V., totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met JaJa B.V. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak of zaken zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door JaJa B.V. verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door JaJa Import en Export B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat, dat hij
zulks niet zal doen, is JaJa Import en Export B.V. gerechtigd, afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van
een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht JaJa Import en Export B .V. zo snel als redelijkerwijze mogelijk is op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van JaJa Import en Export B.V.:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan JaJa Import en Export B .V. op de manier, die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen, die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door JaJa Import en Export B .V. geleverde zaken, te verpanden aan JaJa Import en Export B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van JaJa Import en Export B.V.;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die JaJa Import en Export B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveel- heid) overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan JaJa Import en Export B.V.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering te melden aan JaJa Import en Export B.V.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan JaJa Import en Export B.V. worden geretourneerd.
Artikel 12. Prijsverhoging
Indien JaJa Import en Export B.V. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is JaJa Import en Export B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs:
JaJa Import en Export B.V. mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.
Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 13. Emballage
1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten die voortvloeiende uit te late
retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retourzendt, is de verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de verkoper deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.
Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in wettig betaalmiddel ten kantore van JaJa Import en Export B.V. of door overschrijving op een door JaJa Import en Export B.V. aan te wijzen giro- of bankrekening.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 13% op jaarbasis.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur .
Artikel 15. Kredietbeperking
JaJa Import en Export B.V. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
Artikel 16. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
- over de eerste e 2.950,00 15%
- over het meerdere tot e 5.900,00 10%
- over het meerdere tot e 14.750,00 8%
- over het meerdere tot e 58.990,00 5%
- over het meerdere 3%
Indien JaJa Import en Export B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.
Dit geldt alleen, indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk
wordt gesteld.
Artikel 17. Aansprakelijkheid
JaJa Import en Export B.V. is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden;
2. JaJa Import en Import B.V. is aansprakelijk, als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
JaJa Import en Export B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten;
3. Overigens is de aansprakelijkheid van JaJa Import en Export B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt;
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van JaJa Import en Export B.V. terzake van bijkomende dienstverlening beperkt tot 3 maal de factuurwaarde.
Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door JaJa Import en Export B.V. als gevolg van een JaJa Import en Export B.V. niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede wordt begrepen: ziekte en dergelijke van gekwalificeerd personeel; computer-, fax-,
faxmodemstoringen; storingen in de levering van energie; en andere gelijksoortige oorzaken zowel in de onderneming van JaJa Import en Export B .V. als in de onderneming van door JaJa Import en Export B.V. ingeschakelde derden.
2. Indien door overmacht de nakoming van de verbintenis tijdelijk onmogelijk is, dan worden de verplichtingen van JaJa Import en Export B .V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JaJa Import en Export B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan twee
maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien door overmacht de nakoming van de verbintenis reeds blijvend onmogelijk is of binnen de in het vorige lid genoemde termijn wordt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval recht
bestaat op een verplichting tot schadevergoeding.
4. Indien JaJa Import en Export B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds verrichte c.q. nog te verrichten prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur
te voldoen, voor zover dat gedeelte van de overeenkomst zelfstandige waarde heeft.
Artikel 19. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Breda. JaJa Import en Export B.V. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of
het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 20. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen JaJa Import en Export B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden
JaJa Import en Export B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. JaJa Import en Export B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerki-ng
treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Aldus opgemaakt en ondertekend te Breda de 01 - 01 - 1996
JaJa Import & Export B.V.

Aanbieding

JaJa Safari King Size XL 24 pcs.

Sitemap | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Cookie policy | Privacy statement | Copyright © 2019 jaja.net